วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ไทญ้อหนองหลวง โดยปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-8 เมตร ยาว 2,850 เมตร ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็กบอกสถานที่ สูง 2 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์รอบตัวป้าย ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไทญ้อ โดยวิธีคัดเลือก
26 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ถึง สะพานบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง ตำบลกุดจิก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,775 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
26 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณป่าหมู่ที่ 3 บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ถึง สะพานบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง ตำบลกุดจิก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,775 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณป่าหมู่ที่ 3 บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ไทญ้อหนองหลวง โดยปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-8 เมตร ยาว 2,850 เมตร ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็กบอกสถานที่ สูง 2 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์รอบตัวป้าย ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไทญ้อ โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ไทญ้อหนองหลวง โดยปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-8 เมตร ยาว 2,850 เมตร ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็กบอกสถานที่ สูง 2 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์รอบตัวป้าย ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไทญ้อ
26 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายโชคชัยสุราฤทธิ์-วัดป่าศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางทองม้วน ทิ้งเทพ - บ้านนางบัวลอย มหิงสารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดจิก หมู่ที่1 คุ้มโนนค้อ สายบ้านนายชัยสิทธิ์ - บ้านนายพล สุราฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูเจริญหมู่ที่ 11 สายกลางบ้านนาย ธิ บุตรกุล -บ้านนางศิริมล ธรรมศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายโชคชัย สุราฤทธิ์-วัดป่าศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกผักและพืชสมุนไพรเพื่อเป็นคลังอาหารและยาสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายไร่นายสนั่น - บ้านนายคำพันธ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,875 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ไทญ้อ(หนองหลวง โดยปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-8 เมตร ยาว 2,850 เมตร ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็กบอกสถานที่ สูง 2 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์รอบตัวป้าย ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไทญ้อ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณป่าหมู่ที่ 3 บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ถึง สะพานบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง ตำบลกุดจิก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,775 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest