thumbs
นางคัชริญา ผจงศิลป์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางอังกูร กิตติสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thumbs
นางฉวี วงค์ไชยา
ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.2

thumbs
นางสาวรัตตรียา สุราฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.2

thumbs
นายสมบัติ คำก้อน
ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.2

thumbs
นางสาวกวินณภัทร เจตบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.2

thumbs
นางสาวมุฑิตา มุ่งผล
ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.2

thumbs
นางสาวนิติยา มอญขาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา

thumbs
นายอนุชิต สุราฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวพรรณทิภา วงค์ไชยา
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวลักชณา โคตรมณี
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวศันสนีย์ ชาติแพงตา
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางนิตยา ชาวดอน
ผู้ดูแลเด็ก

    person_upload/backend/groupphoto23_1.jpg person_upload/backend/groupphoto23_2.jpg person_upload/backend/groupphoto23_3.jpg person_upload/backend/groupphoto23_4.jpg

Share on Line
Share on Pinterest