thumbs
นายสง่า ศรีชุม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก
โทร. 09 2865 6631
thumbs
นายถาวร ศรีรักษา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก
โทร. 08 9065 1618
thumbs
นางบุญสวน นาครทรรพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1
โทร. 09 0237 0371
thumbs
นายโกวัล ทุมมาลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1
โทร. 06 1660 3686
thumbs
นางเกษร เนตรครุฑ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1
โทร. 06 3614 2347
thumbs
นายโชคชัย สุราฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1
โทร. 08 7218 0961
thumbs
นายวิลัย วรรณภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1
โทร. 09 2365 0446
thumbs
นางประยงค์ สุราฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2
โทร. 08 8562 4180
thumbs
นายบวร ธรรมโส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2
โทร. 08 0194 1648
thumbs
นายถนอม วงศ์ไชยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2
โทร. 09 7146 2550
thumbs
นายหนูเอียม เอกตาแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2
โทร. 09 3481 9799
thumbs
นายฉันทัด ธรรมศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2
โทร. 09 2914 1200

Share on Line
Share on Pinterest