กองการศึกษา  มีผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล  ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  งานธุรการ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้


  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
(2)  งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการด้านการศึกษา
(4)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(5)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(6)  งานปิด-เปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(7)  งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
(1)  การส่งเสริมกิจการศาสนา
(2)  การส่งเสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3)  การส่งเสริม  รักษา   และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตเทศบาล
(2)  การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
(3)  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
(4)  การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
(5)  งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
(8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
(9)  จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษา
(10)  งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(11)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(12)  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
(13)  งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
(14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest