วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00น. เทศบาลตำบลกุดจิก โดยการนำของนายสมชาย พิมพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก มอบหมายให้นายอิทธิพล สิทธิจินดา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานอาคาร สถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ กองช่างเทศบาลตำบลกุดจิก ออกซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่11 ตำบลกุดจิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตำบลกุดจิก

Share on Line
Share on Pinterest